Creamy Mash Potato (700g)

Creamy Mash Potato

€4
Buttered Cabbage (700g)

Buttered Cabbage

€4.50
Potato Croquettes (300g) - 6 Per Tray

Potato Croquettes

€4
Braised Red Cabbage and Apple

Braised Red Cabbage and Apple 

€4
Sausage Meat 450g

Sausage Meat 450g 

€5
Pigs in Blankets (500g)

Pigs in Blankets

€7
Roast Potatoes in Herb Butter (400g)

Roast Potatoes in Herb Butter

€4
Glazed Carrot and Parsnip Wedges (400g)

Glazed Carrot and Parsnip Wedges

€4
Homemade Sage & Onion Stuffing (500g)

Homemade Sage & Onion Stuffing

€5
Goose Fat (200g)

Goose Fat

€5
Homemade Onion and Sage Stuffing 1kg

Homemade Onion and Sage Stuffing 1kg 

€8
Bacon Lattice (400g)

Bacon Lattice

€6